Sekolah Menengah

Realisasi Idea

Penubuhan Sekolah Menengah Tinta memberi ruang kepada para pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 untuk merealisasikan idea dan membentuk IMPIAN mereka, seterusnya menjadi pelapis kepada kepimpinan negara. Selain itu, mereka juga merupakan pencetus kepada hasil reka cipta kreatif dan menjadi perintis dalam pembangunan sektor teknologi, pembuatan dan perkhidmatan dalam negara, selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan keperluan dalam Revolusi Industri 4.0.

Konsep Pendidikan

Sekolah Menengah Tinta menggunakan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bermula daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5. Bagi mencapai matlamat dan objektif KSSM, Sekolah Tinta menekankan kepada pembelajaran secara mendalam dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) menjadi peneraju dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran. 

Mata Pelajaran

STEM Di Tinta

Konsep pelaksanaan  pendidikan STEM di Sekolah Tinta tidak hanya terhad kepada mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan aplikasi yang mendalam terhadap dalam mata pelajaran teras KSSR dan KSSM, tetapi mereka juga berpeluang untuk mempelajari mata pelajaran Robotik STEM dan Sains Komputer. Para pelajar turut didedahkan untuk mencipta projek yang relevan dan seimbang bersesuaian dengan kebolehan mereka mengikut tahap yang ditetapkan. 

Tiga (3) elemen utama dalam pelaksanaan  projek STEM di Sekolah Tinta adalah seperti berikut:

 1. Pendekatan Inkuiri (Inquiry-based learning)
 2. Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based learning)
 3. Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam Konteks Dunia Sebenar (Real-life based learning)

Komponen Projek Robotik STEM & Sains Komputer

Tingkatan 1

Microbit + Map Mission

Tingkatan 2

Projek Mekanikal & Elektronik + Sensor Microbit

Tingkatan 3

Projek Mekanikal & Elektronik + Coding C++ Arduino Ide (Tahap Pertengahan)

Tingkatan 4

Projek Mekanikal & Elektronik menggunakan Phyton
(Tahap Pemula)

Tingkatan 5

Projek Mekanikal & Elektronik menggunakan Phyton (Tahap Pertengahan)

Sains Komputer

Tingkatan 1

Program Robotik + Reka Bentuk 3D

Tingkatan 2

Program Robotik + Coding C++ Arduino Ide (Tahap Pertengahan)

Tingkatan 3

Web: Javascript + Pengekodan Berasaskan Permainan

Tingkatan 4

Pengekodan Phyton (Tahap Pemula)

Tingkatan 5

Pengekodan Phyton (Tahap Pertengahan)

Aktiviti Menarik

Aktiviti yang dirancang bagi para pelajar peringkat sekolah menengah mengutamakan pergaulan sosial yang positif, semangat kerjasama berkumpulan, membina kualiti kepimpinan dan jati diri. Para pelajar akan turut diberikan pendedahan dalam pelbagai cabang ilmu melalui pendedahan, bimbingan dan aplikasi yang lebih holistik. Antara aktiviti yang direncanakan adalah:

 • Lawatan sambil belajar
 • Hari Keusahawanan 
 • Pameran Pelajar 
 • Hari Sukan 
 • Kem Ko-Kurikulum 
 • Pementasan 
 • Minggu Bahasa 
 • Kem Motivasi & Kepimpinan
 • Bengkel Kemahiran
 • Teroka Industri
 • Program Kemanusiaan & Kesukarelawan
 • Pengurusan Kewangan
 • Kemahiran Kewartawanan